Vraag

Mijn Gesprek locatiebepaling zonder toestemming

  • 12 August 2019
  • 5 reacties
  • 427 keer bekeken

L.S.,

Vraag vanuit onze organisatie, hoe kan het dat de App "Mijn Gesprek" weergeeft "Op werk aangekomen" zonder dat de App toestemming heeft de locatie van de gebruiker bij te houden. Deze tekst is kort zichtbaar indien op de iPhone de applicatie gesloten en uit beeld geswiped wordt.

Hoe kan de locatiebepaling uitgezet worden,
Hoe kan het dat de app dit bijhoudt zonder toestemming
Hoe verhoud zicht dit met betrekking tot de AVG, privacy van onze medewerkers?

Bij voorbaat dank,
Met vriendelijke groet,
Michel


5 reacties

Reputatie 5
Badge +5
Goedemorgen @MichelS, welkom op het Zakelijk KPN Forum.

Dat zijn goede vragen, ik kan goed begrijpen dat u zekerheid wilt als het gaat om de privacy van jullie medewerkers. De MijnGesprek app vraagt vanuit de app-store om o.a. Volledige netwerktoegang. Zie bijlage onder 'Overige'.

Hoe de locatie bepaald kan worden voor bijvoorbeeld Android toestellen kunt u hier vinden (zie ook bijlage). Voor de geldende gebruikersvoorwaarden wordt in het startscherm direct na installatie akkoord gevraagd. Voor alle overige voorwaarden omtrent privacy en AVG verwijs ik u graag naar onze Privacy Statement.

Voor alle zekerheid heb ik uw vragen ook bij het MijnGesprek app team onder de aandacht gebracht. Zodra ik een terugkoppeling heb van deze collega's zal ik dit hier delen.
Beste Mohammad,

Dank voor de reactie, begrijpelijk en aan gebruikers verdedigbaar is dat de App toegang moet hebben tot contactpersonen (wie wil je bellen of door wie word je gebeld) en dat er een dataverbinding nodig.

Bij controle waar de App toegang toe heeft wordt niet weergegeven dat er een locatie bijgehouden wordt, dat roept dus vragen op. Andere Apps waar locatiebepaling nodig is, geeft in onderstaand scherm wel een weergave dat de smartphone toegang tot "locatie" heeft. De gebruiker heeft nu m.i. terecht de vraag hoe het komt dat de App weet dat hij/zij "op het werk is aangekomen" en waarom daar geen toestemming voor nodig is. De gebruikers zouden de mogelijkheid moeten hebben om dit wel of niet in te schakelen, een vervolgvraag is wat KPN met deze gegevens doet, dat staat namelijk niet in de privacy verklaring.

In afwachting van de terugkoppeling,
Bij voorbaat dank,
Met vriendelijke groet,
Michel

Reputatie 5
Badge +5
Wat uw eerste vraag betreft kan de app dus ook locatie bepalen aan de hand van netwerk. Bijvoorbeeld als uw telefoon overschakelt naar het wifi-signaal van werk. Of dit uitgezet kan worden, kan ik op dit moment nog niet vertellen. Hieronder de tekst, waar akkoord voor gevraagd wordt op het moment dat u de app voor het eerst in gebruik neemt.

Gebruiksvoorwaarden

Algemeen
De MijnGesprek app wordt geleverd en beheerd door KPN (KPN B.V.). De MijnGesprek app is een Dienst in de zin van de tussen Opdrachtgever en KPN toepasselijke Algemene Leveringsvoorwaarden. In aanvulling daarop gelden deze Gebruiksvoorwaarden.

De MijnGesprek app geeft onder andere informatie over uw abonnement(en) en verbruik. U bent verantwoordelijk voor al het gebruik van uw MijnGesprek account. Houd daarom uw inloggegevens persoonlijk.

Aansprakelijkheid
KPN zal zich inspannen om de MijnGesprek app ter beschikking te stellen. KPN kan niet garanderen dat de MijnGesprek app i) altijd beschikbaar zal zijn of ii) vrij is van fouten, gebreken, malware, of virussen. KPN is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten van u of derden als gevolg van het gebruik, of onmogelijkheid van gebruik van de MijnGesprek app, of als gevolg van machtigingen die door Opdrachtgever binnen de MijnGesprek app zijn gegeven, tenzij de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van KPN.

Gebruik
Als gebruiker dient u zich te onthouden van ongeoorloofd gebruik van de MijnGesprek app. In het bijzonder dient u de MijnGesprek app niet op een zodanige wijze te gebruiken dat daardoor de juiste werking wordt verhinderd, inbreuk wordt gemaakt op de beveiliging of schade wordt toegebracht aan de MijnGesprek app of derden.

Als er naar het oordeel van KPN indicaties zijn dat een gebruiker van de MijnGesprek app in strijd handelt met deze Gebruiksvoorwaarden of de Algemene Leveringsvoorwaarden, heeft KPN het recht maatregelen te treffen, waaronder het opschorten of beëindigen van de toegang tot de MijnGesprek app en het verhalen van eventuele schade of kosten.

Intellectueel Eigendom
De intellectuele eigendomsrechten van de MijnGesprek app en de inhoud berusten bij KPN of haar licentiegevers. KPN verleent u hierbij een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, persoonlijke en herroepelijke licentie om de MijnGesprek app en de inhoud te gebruiken in overeenstemming met deze voorwaarden. Ieder ander gebruik van de MijnGesprek app of de inhoud, met inbegrip van het opslaan of reproduceren van (een deel) ervan, is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KPN.

Privacy
Om u deze app te kunnen leveren verwerkt KPN uw persoonsgegevens en welke diensten u afneemt. Om in de app inzage te kunnen geven in het verbruik van de overeengekomen diensten verwerkt KPN de verbruiksgegegevens van deze diensten, zoals (gespecificeerd per abonnement) het totaal aantal MB's, belminuten en SMS per factuurperiode.

Als u wil dat de app inzage geeft in uw contactenlijst om deze te kunnen beheren en om de contacten via de app te kunnen bellen, heeft de app toegang nodig tot de contactenlijst van uw apparaat. Dit kunt u aan- of uitzetten in de instellingen van uw apparaat.

De app maakt gebruik van analytische cookies om inzicht te verkrijgen in de kwaliteit en effectiviteit van de app. Deze informatie gebruikt KPN om de app te verbeteren.

Meer informatie over hoe wij omgaan met uw gegevens kunt u vinden in ons Privacy Statement dat u kunt raadplegen middels de website www.kpn.com/privacy.
Dank Mohammed,

In de gebruiksvoorwaarden vind ik inderdaad de noodzaak om toegang te geven tot de contacten, en dat deze toestemming weer ingetrokken kan worden. Er wordt echter geen melding gemaakt van de locatiebepaling en dat daar toestemming voor gegeven (en ingetrokken) kan worden.

In afwachting van een nader inhoudelijk antwoord,

met vriendelijke groet,
Michel Spaargaren
Reputatie 5
Badge +5
Goedemiddag @MichelS, ik heb een sluitend antwoord.

Wij gebruiken geen locatie, maar een IP-adres. Dit gebruikt elke app en is niet hetzelfde als locatie bepaling via GPS. De melding die de medewerker ziet is een Siri-app suggestie, omdat hij of zij waarschijnlijk op het wifi netwerk zit van werk. Het kan ook zijn dat de suggestie uit Maps vandaan komt of als de locatie wel aan staat. Siri onthoudt patronen (woon-werk) en genereert hieruit suggesties.

Reageer