Gebruikersvoorwaarden

  • 15 June 2016
  • 0 reacties
  • 21067 keer bekeken

Reputatie 7
Badge +11
  • Allesweter
  • 3490 reacties
Zakelijk KPN Forum
Het Zakelijke KPN Forum is een initiatief van KPN N.V. gevestigd te Den Haag en is bedoeld om u als gebruiker de mogelijkheid te geven zich uit te laten over uw ervaringen met KPN en of tips en suggesties uit te wisselen. KPN webcare kan reageren en of een specifieke gebruiker vragen benodigde informatie kenbaar te maken, in de daarvoor bestemde privé omgeving zodat er contact gelegd kan worden. Let op! KPN Webcare reageert niet op niet inhoudelijke, emotionele uitingen en discussies.

Toepasselijkheid voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op het betreden van het KPN forum (dus zowel het passief bezoeken van het forum als het actief deelnemen). Door gebruik te maken van het forum gaat u akkoord met de gebruikersvoorwaarden en verklaart u in overeenstemming met deze voorwaarden te handelen. Als een bepaling uit deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, heeft dit geen gevolgen voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden.

Gebruik KPN
Om berichten achter te kunnen laten op het forum zal u zich als gebruiker moeten registreren. U dient ons van correcte, complete en aan uw persoonsgebonden registratiegegevens te voorzien. Registratie en/of ander gebruik is slechts toegestaan voor personen die ouder zijn dan 18. Als minderjarige mag u zich alleen registreren en/of gebruik maken indien dit plaatsvindt met toestemming van uw ouders of wettelijke vertegenwoordiger.

Het e-mailadres dat u opgeeft wordt onder andere gebruikt voor het bevestigen van uw account en gebruikersnaam en wachtwoord en voor het verzenden van een nieuw wachtwoord als u uw wachtwoord vergeet.
U dient ervoor te zorgen dat uw wachtwoord vertrouwelijk wordt behandeld en niet openbaar wordt gemaakt aan niet-geautoriseerde mensen. U bent aansprakelijk voor alles wat er gebeurt doordat anderen uw account gebruiken, met of zonder uw toestemming of wetenschap. Als er (rechts)handelingen worden uitgevoerd binnen uw account worden die door KPN aan u toegerekend. Indien u weet hebt van ongeoorloofd gebruik moet u ons hier direct van op de hoogte stellen, via het contactformulier van ongepaste inhoud.

Uw directe mening
KPN is benieuwd naar uw mening. Op het KPN forum kan u dan ook op direct uw reactie (zonder tussenkomst van KPN) achterlaten. U hebt ook de mogelijkheid materiaal van welke aard ook (daaronder begrepen maar niet beperkt tot teksten, foto's en bewegend beeldmateriaal) achter te laten. U verklaart dat u het recht hebt uw materiaal ter beschikking te stellen aan KPN en de hier beschreven licentie te verstrekken. Met het versturen van uw reactie geeft u KPN de bevoegdheid al deze informatie, zowel tekst als (bewegend) beeldmateriaal, in te korten, (digitaal) op te slaan, op het forum openbaar te maken, (her) te gebruiken en te gebruiken ter verbetering van haar dienstverlening.

In beginsel zal KPN uw gegevens voor een beperkte tijd opslaan en op de website tonen in verband met de beschikbare opslagcapaciteit. KPN heeft het recht alle berichten te verwijderen, bewerken, verplaatsen en hebben het recht onderwerpen en forums te sluiten op het moment dat zij dit passend vinden.

KPN heeft niet de verantwoordelijkheid de website in dit kader te monitoren en is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van het door u rechtstreeks verstuurde/ geplaatste materiaal. Echter, KPN heft het recht om zelfstandig of na ontvangst van een klacht uw directe reacties/ weblog naar eigen inzicht en discretie te verwijderen, bijvoorbeeld indien KPN van mening is dat het materiaal in strijd is met de goede zeden, discriminerend is, de persoonlijke levenssfeer van iemand schendt, de werking van de website kan verhinderen, commerciële motieven heeft, oproept tot geweld of illegaal gedrag of inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten en nabuurrechten) van anderen. Dergelijke content of content die anderszins in strijd is met wet en/of regelgeving dient u dan ook niet ter beschikking te stellen. U vrijwaart KPN van aanspraken van derden wegens inbreuk op (intellectuele eigendoms)rechten en van alle daarmee gemoeide schade en kosten.

KPN behoudt het recht om uw toegang tot ons platform of gedeeltes hiervan zoals de weblogs (tijdelijk) te blokkeren, zonder notificatie vooraf, of opgave van reden.
KPN kan naar eigen inzicht en discretie bepaalde informatie vrij geven, wanneer daartoe vanuit wetgeving, regulering, of op basis van een staatsrechtelijk verzoek aanleiding zou zijn.

Links derden
Gebruikers van het forum kunnen op KPN links plaatsen naar andere websites op het Internet. KPN heeft geen enkele controlemogelijkheid over zulke websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het gebruik van zulke externe websites, op welke wijze dan ook. De inhoud van die websites behoort niet tot de inhoud van KPN. Als zich op KPN een link bevindt, waarop door derden inhoud wordt getoond en/of verspreid die in strijd is met de wet, dan zal KPN - na ontvangst van een beargumenteerde klacht daarover - de link naar een dergelijke website verwijderen.

Aansprakelijkheid
KPN garandeert niet de ongestoorde en ononderbroken werking van het KPN forum. U bent zelf verantwoordelijk voor adequate voorzieningen (zoals telecommunicatievoorzieningen) om van het KPN forum gebruik te maken.

U vrijwaart KPN voor alle aanspraken van derden (waaronder begrepen kosten voor juridische bijstand) die voortvloeien uit een niet-nakoming van de in dit deze voorwaarden genoemde verplichtingen. KPN is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het handelen of nalaten van een bezoeker op welke wijze dan ook, waaronder het gebruik van het KPN forum en/of de inhoud van berichten.
KPN is niet aansprakelijk voor de schade die kan voortvloeien t.g.v. hackpogingen.

Privacy
Het forum is openbaar en inzichtelijk voor een ieder. Als geregistreerde gebruiker bieden wij aan u de keuze om uw gegevens zichtbaar te maken of te verbergen.
Het IP adres van uw computer wordt bij ieder bericht opgeslagen om het beheer van de site de vereenvoudigen. Op het moment dat u het forum betreedt bewaart het systeem ook cookies op uw computer. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden gezet door de server van een webpagina.

Het gebruik van cookies maakt het gebruik van het KPN forum eenvoudiger. Zo kan uw inlognaam bijvoorbeeld worden opgeslagen in een cookie dat op uw computer blijft staan nadat u zich heeft afgemeld. Deze cookie maakt het mogelijk dat uw inlognaam automatisch wordt ingevuld, zodat u bij een volgende aanmelding alleen uw wachtwoord hoeft in te vullen.
Daarnaast worden tijdelijke cookies gebruikt om binnen uw bezoek aan een het KPN forum het gebruik te vereenvoudigen. Daarmee wordt voorkomen dat u zich tijdens één bezoek tweemaal voor hetzelfde moet aanmelden. Wanneer u zich afmeldt tijdens een bezoek, wordt zo een tijdelijke cookie door u browser gewist van uw computer.
Cookies stellen KPN in staat om relevante en aan uw voorkeuren aangepaste inhoud op de webpagina te tonen.

Het KPN forum is goed beveiligd. Van cookies van KPN kun u verwachten dat ze uw bezoek aan de website vergemakkelijken en erop vertrouwen dat ze geen virussen op uw computer overbrengen.
U kunt zelf bepalen of u cookies accepteert of weigert. De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies, maar u kunt de instellingen van uw browser meestal wel zo aanpassen dat cookies worden geweigerd. Wanneer u gebruik maakt van een openbare computer of niet wilt dat deze informatie wordt opgeslagen, kiest u het juiste selectievakje in uw browser om te voorkomen dat dit cookie wordt gebruikt.

Als u ervoor kiest cookies te weigeren, kan het voorkomen dat u zich niet kunt aanmelden bij of gebruik kunt maken van de interactieve functies van het KPN forum.
De berichten en gegevens die worden achtergelaten op het forum kan KPN gebruiken ter verbetering van de eigen dienstverlening en/ of u in dit kader hulp te bieden.

Inzage voorwaarden
Deze voorwaarden zijn te allen tijde in te zien via de link naar de gebruikersvoorwaarden onderaan de pagina. KPN kan deze voorwaarden te allen tijde wijzigen. U moet geregeld controleren of een dergelijke wijziging zich heeft voorgedaan en of u daarmee kan instemmen. Indien u niet met een dergelijke wijziging instemt, moet u het KPN forum niet langer betreden/gebruiken. Indien van toepassing diet u uw forum account te verwijderen.

Klachten en informatie

Als u een klacht of bezwaar hebt in verband met het gebruik van het KPN forum, dient u deze aan KPN kenbaar te maken, via het contactformulier ongepaste inhoud. KPN spant zich er voor in de klacht zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is af te handelen.

Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden/ het gebruik van het KPN forum is Nederlands recht van toepassing.

Handige links:
- Forum: Over het Zakelijk KPN Forum
- Forum: Indexpagina Blogs & Artikelen
- Forum: Introductie op het forum
- Forum: Meet & greet: de leden op het Zakelijk KPN Forum

This topic has been closed for comments